Sistemul de control intern managerial

De ce să împlementezi Sistemul de Control Intern Managerial, dincolo de obligativitatea legislativă! Care sunt obiectivele noastre:

 • angajaţii entităţii vor cunoaște cerinţele și modul de întocmire al Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial;
 • vor cunoaşte cum să stabilească obiective generale si specifice SMART, cum se realizează un managementul eficient şi eficace prin obiective şi cum se stabilesc indicatorii de performanţă asociaţi!
 • vor afla cum să identifice riscurile din activitățile desfășurate de ei şi cum să adopte măsuri eficiente pentru a diminua impactul acestora, dar şi să întocmească un registru de riscuri;
 • vom oferi asitenţă cu privire la elaborearea procedurilor de sistem şi a celor operaţionale;
 • cel mai important, vor întelege cum funcţionează UN SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL PERFORMANT, pe toate nivelele entităţii publice și toţi angajaţii vor simți că au un rol important în implementarea cu succes a SCIM în instituţia în care lucrează, obținându-se rezultate vizibile!

Acum,toate acestea sunt posibile, ușor de învățat și de aplicat:
De aceea, vă propunem un mod de implementare a SCIM bazat pe exerciţiu practic, pe colaborare eficientă între consultanţii noştrii şi angajaţii instituţiei dumneavoastră, pentru ca în cele din urmă să se simplifice modul de organizare a activităţii instituţionale!

Sistemul de control intern managerial a aparut ca un raspuns la necesitatea adoptarii si aplicarii unui nou tip de management, la nivelul entitatilor publice, in urma evaluarii generale a stadiului progreselor inregistrate de Romania in raport cu angajamentele asumate in cadrul capitolului de negociere 28 “Controlul financiar”, prezentate de Comisia Europeana in Raportul de tara din octombrie 2004.

Fara indoiala, in oricare entitate publica, exista un anumit sistem de control intern,altfel functionarea acesteia ar fi marcata de frecvente si grave distorsiuni.Fiecare manager se organizeaza pentru a-si conduce activitatea: obiective, dotarea cu sisteme de informare, supervizare a activitatilor personalului etc.

In fapt, majoritatea conducatorilor din entitatile publice utilizeaza, in masura diferita, unele elemente componente ale sistemului denumit control intern managerial.

 

Sistemul de control intern managerial – instrument in organizarea si eficientizarea activităţii entitaţilor publice

Este unsistem de management prin care se urmareşte asigurarea administrării fondurilor unei entităţi publice in mod economic, eficient şi eficace.

Prin sistem de management intelegem ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informaţional si motivaţional prin care se realizează procesul de management în scopul obţinerii unei eficacitaţi cât mai ridicate a activitaţii organizaţiei. El are la bază un complex de principii, reguli, cerinţe care asigură modelarea sa, corespunzator structurii organizaţiei.

 

Ce intelegem prin implementarea unui sistem de management?

Organizaţia poate demonstra ca işi desfaşoară activitaţile in cadrul unui sistem de management implementat, dacă confirmă ca are o serie de norme/ reguli de bună practică documentate şi, de asemenea, dacă există suficiente dovezi obiective ale aplicăriia cestora.

 

Notiunea de Control Intern Managerial

Definitia controlului intern este prevazuta la art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata:

“Controlul intern – ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.”

 

Obligativitatea implementarii Sistemului de Control Intern Managerial

Conform Art. 2 din OMFP 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice:

(1) Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare,precum şi de standardele prevăzute în anexa nr. 1, măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.

 

Obiectivele Sistemului de Control Intern Managerial

Potrivit Ordonantei Guvernuului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv

Controlul intern are următoarele obiective generale:

 • realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atributiilor institutiilor publice, stabilite în concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta;
 • protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
 • respectarea legii, a reglementărilor si deciziilor conducerii;

 

Conform prevederilor legale (OUG 119/1999 și OSGG 400/2015), responsabilii cu implementarea SCIM sunt:

Conform prevederilor legale (OUG 119/1999 și OMFP 946/2005), responsabilii cu implementarea SCIM sunt:

 • conducătorii entitatii publice au obligaţia de a-l defini, proiecta, implementa şi de a-l perfecţiona continuu. El este cel care defineşte structura organizatorică, competenţele, responsabilităţile, sarcinile, liniile de
  raportare pentru fiecare componentă structurală şi comunică salariaţilor documentele de formalizare a structurii
  organizatorice.;
 • Membrii Comisiei de implementare SCIM;
 • Presedintele Comisiei de implementare SCIM;
 • Conducatorii compartimentelor componente ale entitatii publice;

 

Standardele de control intern/managerial

Elaborarea si dezvoltarea Sistemului de control intern managerial implica implementarea celor 16 standarde – Codul Controlului Intern/Managerial prevazute in anexa 1 a OSGG 400/2015

 

 • Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entităţile publice trebuie să le urmeze.
 • Obiectivul standardelor este de a crea un model de control intern/managerial uniform şi coerent.
 • De asemenea, standardele constituie un sistem de referinţă, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern/managerial, se identifică zonele şi direcţiile de schimbare.

 

Cele 16 de standarde, pot fi grupate in cinci domenii dupa cum urmeaza:

 

Mediul de control

Standardul 1 – ETICA, INTEGRITATEA

Standardul 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

Standardul 3 – COMPETENTA, PERFORMANTA

Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA
 

Performante si managementul riscului

Standardul 5 – OBIECTIVE

Standardul 6 – PLANIFICAREA

Standardul 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

Standardul 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI

 

Activitati de control

Standardul 9 – PROCEDURI

Standardul 10 – SUPRAVEGHEREA

Standardul 11 – CONTINUITATEA ACTIVITATII

 

Informarea si comunicarea

Standardul 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Standardul 14 – RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA

 

Evaluare si audit

Standardul 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Standardul 16 – AUDITUL INTERN